OPĆI UVJETI

Opće odredbe

Opći uvjeti vrijede za sve fizičke i pravne osobe (u daljnjem tekstu: Putnik) koje posredovanjem putničke agencije Ostrog (u daljnjem tekstu: Agencija) dogovore boravak ili druge usluge prezentirane na Agencijskim Internet stranicama (www.ostrog.hr) ili drugim Agencijskim propagandnim materijalima i/ili stranicama.
Opći uvjeti sastavljeni su od Vouchera kojim Agencija potvrđuje da je u ime i za račun vlasnika objekta (iznajmljivača) dogovorila određeni boravak ili uslugu s Putnikom.
Ugovaranjem rezervacije Putnik potvrđuje da se upoznao sa općim uvjetima i da će ih se u potpunosti pridržavati, kao i Agencija koja u ovom poslu istupa u svojstvu posrednika.

Ponuda Agencije

Agencija nudi Putnicima smještaj i ostale usluge prezentirane na Agencijskim Internet stranicama. Agencija sa iznajmljivačima potpisuje ugovor o posredovanju, ispunjava upitnike o objektu, te s iznajmljivačima dogovara cijenu smještajne jedinice.
Svojim potpisom na ugovoru i upitniku iznajmljivač jamči da su podaci o njegovom objektu istiniti i sukladni kategorizaciji nadležnog tijela, te daje punomoć Agenciji da u njegovo ime ugovara rezervacije s Putnikom.

Obveza Agencije

Obveza Agencije je briga o provedbi dogovorene rezervacije sukladno dobrim običajima u turizmu. U slučaju određenih nesuglasica između Putnika i Iznajmljivača, Agencija se obvezuje pomoći pri rješavanju istih.

Cijena i Usluge

Cijena za svaku smještajnu jedinicu navedena je na dnu prezentacijske stranice objekta. Cijena se odnosi na prezentiranu uslugu i opremu smještajne jedinice. U cijenu je uračunata naknada Agencije za njene usluge. Ostale usluge koje nisu navedene u cjeniku naplaćuju se posebno.
Ako upotreba klime nije uključena u cijenu, to je posebno navedeno na stranici objekta. Cijene navedene na Agencijskim Internet stranicama dogovorene su na osnovu Ugovora sa Iznajmljivačima i ne moraju odgovarati cijenama objavljenima na cjenicima u objektu u kojem Putnik boravi.
Razlika u cijeni ne može biti predmet reklamacije. Agencija zadržava pravo promjene cijena.
Putnicima koji su uplatili akontaciju ili cjelokupan iznos za rezervaciju, Agencija garantira uslugu po dogovorenim cijenama.

Boravišna Pristojba

Boravišnu pristojbu (u daljnjem tekstu: BP) Putnik plaća sa uplatom zadnje rate iznosa na ime rezervacije. Za objekte kod kojih je BP već uključen u cijenu, to je i posebno navedeno.
BP iznosi 6-7 kuna u punoj sezoni, nešto manje u predsezoni i postsezoni. Djeca starosti 12-18 godina plačaju 50% iznosa BP.
Agencija će naglasiti posebno ukoliko Putnik BP plaća u objektu gdje boravi.

Prava i Obveze Putnika

Putnik ostvaruje rezervaciju po dogovorenim uvjetima sa Agencijom, a navedenih u Voucheru izdanom na njegovo ime. Ukoliko Putnik želi izmjeniti uvjete iz Vouchera (veći broj osoba, produljenje boravka, itd.) mora kontaktirati Agenciju koja će dogovoriti novu cijenu i realizirati promjenu ako je to moguće.
Putnik koristi cjelokupnu prezentiranu opremu po dogovorenim cijenama, a dodatne usluge mora dogovoriti sa Agencijom i Iznajmljivačem. Po dolasku Putnika u smještajnu jedinicu, ista mora biti čista i opremljena posteljinom i ručnicima koji se mijenjaju svakih 7 dana.
Iznajmljivač je dužan Putniku omogućiti nesmetano korištenje smještajnih jedinica, a Putnik je dužan pridržavati se kućnog reda i poštivati Zakone RH.


PROCES OD UPITA DO REZERVACIJE

Agencija prima upite od Putnika e-mailom, telefonom, pismenim putem ili osobno u poslovnici Agencije, provjerava raspoloživost određene usluge te javlja informacije Putnika.
Ako Putnik izrazi želju ugovara se rezervacija za određeni termin i određenu uslugu. Time se rezervira navedeni termin i usluga je rezervirana na njegovo ime.
Putnik nakon potvrde rezervacije dobiva upute za uplatu akontacije, koju je dužan platiti je u roku koji odredi Agencija. Nakon primitka uplate Putnik će od Agencije dobiti dokument o uplati ovisno o modelu plaćanja kojeg je odabrao.

 • Model 1.

  Putnik plaća 30-50% akontacije na račun Agencije nakon ugovaranja Rezervacije, a 50-70% sa BP direktno iznajmljivaču (najkasnije 24 sata prije dolaska u objekt).
  Po primitku akontacije Putnik dobiva Voucher sa svim podacima o Rezervaciji, a račun za pruženu uslugu dobiva od iznajmljivača.

 • Model 2.

  Putnik plaća 30-50% akontacije na račun Agencije nakon ugovorene Rezervacije, a 50-70% zajedno sa BP na račun Agencije, najkasnije 30 dana prije početka Rezervacije.
  Po primitku akontacije Putnik će dobiti potvrdu o uplati, a nakon uplate ostatka ugovorenog iznosa dobiva i Voucher. Putnik račun za pruženu uslugu dobiva od iznajmljivača po dolasku.

 • Model 3.

  Ako do početka Rezervacije ima manje od 30 dana, cjelokupni iznos sa BP uplaćuje se na račun Agencije. Nakon uplate Putnik dobiva Voucher, a račun dobiva od Iznajmljivača po dolasku.
  Ako do početka rezervacije ima manje od 10 dana, dokaz o izvršenoj uplati potrebno je faksirati Agenciji.